Tel: +90 312 428 0007  

Dernek Tüzüğü

BÖLÜM I

Derneğin Adı, Amacı ve Merkezi

Madde 1: Bilimsel vc sosyal dayanışma içerikli CERRAHİ ONKOLOJİ derneği kurulmuştur.

Madde 2: Derneğin amacı: Dernek Onkoloji ile ilgili klinik ve klinik öncesi bilimlerde ve özellikle Onkoloji ile ilgili Cerrahi Onkoloji. Medikal Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, uygulamak ve bunlara katkılarda bulunmak bu disiplinlerle ilgili ayrı ayrı veya birlikte kurumlar kurmak ve hekimlerin yetişmesi, bilgi alışverişi gibi konularda kolaylıklar sağlamak bilimsel kongreler düzenlemek, hasta ve yakınlarına destek vermeyi amaçlar.

Madde 3: Bu amaca ulaşmak için dernek;

A- Yurtiçi ve yurtdışı diğer bilimsel ve sosyal derneklerle işbirliği yapar.

B- Hekim, hemşire, teknisyen ve diğer yardımcı elemanların yetişmesi için kongre, kurs. seminer vb. etkinlikler düzenler. Yurtdışı eğitim, kurs gibi programlara katılmak için adaylar seçer vc bunlara olanakları ölçüsünde maddi katkı sağlamaya çalışır.

C- Uzun veya kısa süreli kurslar tanzim eder.

D- Dernekler kanununa uygun ve öngörülen koşullar içinde ilgili bakanlıktan izin alarak yurtdışı benzer kuruluşlarla ilişkiler kurar, müşterek kongre, konferans ve benzeri toplantılar düzenler.

E- Klinik ve laboratuvar onkolojik dallarda araştırmaları desteklediği gibi tarama, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve takip ile ileri dönem hastalar için bakım ve tedavi evleri kurulmasının her aşamasında sosyal ve bilimsel katkıda bulunur.

F- Amaçlarına ulaşmak için planlama, değerlendirme, gelir temini gibi vb. konularda sosyal ve bilimsel komiteler kurar.

G- Uzun süreli araştırma ve çalışmalar için özel fonlar kurar.

H- Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı. Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı ve Radyasyon Onkolojisi Bilim Dallarında yönetim ve ihtiyaçlarına yardımcı olmak.

I- Tıbbi yenilikleri uygulayabilmek için Cerrahi Onkoloji bünyesinde araştırma laboratuvarı ve hayvan laboratuvan kurmak.

J- Cerrahi Onkolojiye tıbbi araç gereçleri çağdaş gelişmelere göre Rİmuk veya değiştirmek.

K- Hastaların yabancı ülkelere gitmesini engelemek için modern tanı ve tedavi üniteleri ve ortamı oluşturmak.

L- Ameliyat öncesi ve sonrası hasta bakım ve takibini modern şekilde yönetebilmek için; asistan, hemşire, memur, hastabakıcı, laborant, teknisyen ve müstahdemleri eğitmek için zaman zaman seminerler tertip etmek, hizmetlerle ilgili şahıslara maddi yardımda bulunmak.

M- Dünyada Cerrahi Onkoloji ile ilgili başarılı kliniklerle irtibat ve işbirliği oluşturarak oradaki yenilikleri kliniğimize taşımak.

N- Tıbbi yenilikleri yerinde izlemek için öğretim üye ve yardımcılarını yabancı ülkelere göndermek, yabancı bilim adamlarını konferans vermek için yurdumuza davet etmek.

Madde 4: Derneğin Merkezi ANKARA'dır.

Adres: Sakarya Mah. Başşehir Sok. No:23 Cebeci-ANKARA

Madde 5: Dernek siyasetle uğraşmaz.

BÖLÜM II

Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Madde 6: Derneğin iki tür üyesi vardır.

             A- Asil Üye

             B- Şeref Üyesi

Asil ve Şeref Üyeliği Koşulları

Madde 7: Derneğe asil üye olabilmek için

A- Cerrahi Onkoloji dalında uzman olmak veya tüm cerrahi dallardaki uzmanlardan kendi dallarında öncelikle onkoloji alanında çalıştıkları yayın ve diğer etkinlikleri ile tanınmak.

B- Kamu haklarından yasaklanmamış veya kısıtlanmamış olmak.

C- Ağır hapis cezasına, yüz kızartıcı suçlardan ya da dernekler kanununun kurulmasını yasakladığı dernekleri kurmak veya yönetmek suçlarından birinden kesin olarak mahkum olmamış bulunmak.

D- Süreli ve sürekli hak sınırlaması ve hak yoksunluğu kapsamında bulunmamak. E- Yıllık 1.200.000 TL aidatı ödemeyi yüklenmek ve yönetim kurulunun tesbit edeceği giriş ücretini ödemek.

F- Dernek asil üyelerinden en az ikisince önerilmiş olmak.

G- Yönetim kurulunun olumlu oylarını almış olmak gerekir. Yönetim kurulu olumsuz kararının gerekçesini açıklamak zorunda değildir. Ancak yönetim kurulu, teklif tarihinden itibaren en geç I ay içerisinde olumlu veya olumsuz kararını almak zorundadır.

H- Senelik aidatını ödemeyen üye genel kurula giremez.

I- Her üyenin genel kurulda I oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Madde 8: Şeref Üyesi:

Yönetim kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onaylaması ile;

     A- Onkolojik Bilimlerin herhangi bir dalında yurt çapında veya uluslar arası alanda çalışmaları ile tanınmış olan hekimler.

    B- Konusu ile ilgili halk eğitimi, tarama, rehabilitasyon veya dinlenme, bakım ve tedavi evleri konularında büyük katkıları olan basın yayın organları veya yönetici, yapımcıları, yüksek bürokrat, iş adamları, sosyal demekler veya bunlardan biri olmak.

    C- Derneğe taşınmaz mal bağışlayanlar.

    D- Şartları belirtilmiş devamlı kullanılabilecek burs verenler.

(Yurtiçi ve dışı eğitim ve kongrlerc iştirak bursları ve beıvreri olabilir) E- Şeref üyeliği asli üyeliği etkilemez.

    F- Şeref üyeleri genel kurula katılırlar, söz hakları vardır. Fakat oylamaya katılamazlar.

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Madde 9: Aşağıdaki durumların varlığında üyelik kaydı yönetim kurulu kararı ile silinir.

         A- Ayrılma isteğinin üye tarafından yazıyla bildirilmiş bulunmasında,

         B- Üye olabilme koşullarının sonradan yitirilmesinde,

         C- Yıllık aidat borcunu yönetim kurulu tarafından tesbit edilen ve yazı ile bildirilen yeterli süre içinde ödememek durumunda.

Madde 10: Derneğin amacına aykırı davranışlarda bulunanlar, yöneticilerin hak ve görevini güçlüğe düşüren ve çalışmalarını açıkça engelleyen, sakıncalı tutumları ve eylemleri bulunanlarla, hekimlik şan, şeref ve hizmet anlayışına leke sürecek davranışlarda bulunanlar yönetim kurulunun kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Yönetim Kurulu, Onur Kurulunun kararına kadar bu üyenin dernek organlarının toplantılarına katılmasını yasaklayabilir. Çıkartılan üyenin Onur Kurulu kararına karşı ilk toplanacak genel kurulda yazılı itiraz hakkı vardır. Genel Kurul itiraz üzerine konuyu gündeme alıp görüşmek zorundadır. Yazılı itiraz okunur ve gerekirse üye dinlenir. Genel Kurulun kararı kesindir. Bu yolla çıkartılan üye tekrar kabul edilmez.

Madde 11: Dernek organları:

      A- Genel Kurul

      B- Yönetim Kurulu

      C- Denetleme Kurulu

      D- Onur Kurulu

Madde 12: GENEL KURUL:

A- Dernek olağan genel kurulu iki yılda bir Mayıs ayında toplanır.                                                       

B-Denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Deıetleme kurulunun talebi ve dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde toplantıya çağrılmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuku hakimi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıyla çağırmakla görevlendirebilir.

Madde 13: ÇAĞRI USULÜ:

Yönetim Kurulu Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü. saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazeteden ilan edilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 1 haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. Toplantı başka bir sebep ile geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren engeç 2 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve bu toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.

Genel Kurul toplantısı 1 defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 14: TOPLANTI YERİ:

Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Madde 15: TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılacak üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları asıl üye sayısının iki katından az olamaz.

Madde 16: TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

Dernek genel kurulu toplantıları ilanda belirtilen ve mahalli mülki amirine bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır.

Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler.

Bu tüzüğün 15. maddesinde belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla                                                                 tesbit edilir vc toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler, başkan ve başkan vekili ile birlikte imzalar. Bütün tutanak vc belgeler yönetim kuruluna verilir.

Madde 17: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

A- Dernek organlarının seçimi,

B- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

C- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası,

Ç- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabulü, D- Derneğe luzümlü taşınmaz malların satın alınması veyn mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

E- Şeref üyeliklerini kesinleştirmek,

F- Üyelikten çıkarılma kararlarını onaylamak,

G- Derneğin feshi

II- Mevzuata ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yürütülmesi.

İ- Derneğin üst birliklere (federasyon, konfederasyon) ve yurtdışı, birliklere katılma ve ayrılmasında yönetim kuruluna yetki verilmesi.

J- Genel kurulda kararlar, toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazla oyu ile dinin

YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18: Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen ve oy sayısına göre sıralanan 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Seçim iki yılda bir gizli oyla yapılır.

Madde 19: Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçerler. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır vc eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf üstün tutulur ve kararda belirtilir.

Madde 20: Başkan derneği temsil eder. Yönetim Kurulu kararlarını uygular ve uygulatır.A- Başkan Yardımcısı Başkanın yokluğunda Başkana vekalet eder. B- Sekreter büro işlerinden sorumludur. Toplantı tutanakları yazar ve

yazışmaları düzenler. Başkanla birlikte gündemleri tesbit eder. C- Sayman Üye: Derneğin gelir ve giderleriyle ilgili muamelat ve muhasebe kayıtlarının tutulmasını sağlar.

Madde 21: Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

A- Derneği temsil etmek üzere üyelerden birini veya bir kaçını görevli

kılmak, gereğinde bu yetki ile bir avukat tutmak,

B- Dernek gelir ve giderlerine ilişkin işleri yapmak ve Genel Kurula sunmak.

C- Yıllık çalışma programını yapmak ve uygulamak. Genel Kurul mektuplarını yazmak ve çalışma raporlarını (Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporları) üyelere göndermek,

D- Genel Kurulca verilmiş görevleri yapmak,

E- Gereğinde personel atamak ve çıkarmak,

F- Dernek amaçlarına uygun hususlarda karar alıp, uygulamak,

G- Dernek bütçesinin bölümleri arasında aktarmalar yapmak, bütçede yeni bölümler açmak ve gelirleri kurul adına almak.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması:

Madde 22: Boşalma durumunda oy sırasına göre yedek üyeler Yönetim Kuruluna çağırılır. Oy eşitliğinde ad çekme yoluna gidilir. Yedeklerin tamamının getirilmesinden sonra da Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına düşerse kalan Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Madde 23: DENETLEME KURULU

Genel kurul tarafından seçilecek üç asil, üç yedek üyeden teşekkül eder.

Denetleme Kurulu Görev ve Yetkileri:

Denetçiler altı ayı geçmeyen aralıklarla Derneğin bütün hesap ve işlemlerini Genel Kurul adına teftiş ve murakabe eder ve rapor verirler. Herhangi bir yolsuzlukla karşılaştıkları taktirde tahkikat neticesine kadar ilgiliye işten el çektirmek ve düzenleyecekleri tahkikat evrakını kanuni kovuşturmaya esas olmak üzere ve adli makamlara tevdi edilmesi dileği ile yönetim kuruluna bildirmek yetkisine haizdirler. Denetçiler her yıl sonunda bir raporla geçen yılın teftiş ve murakabe sonucunu Genel Kurula bir rapor halinde bildirmekle yükümlüdürler.

Madde 24: Onur Kurulu: Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Onur Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir de sekreter seçerler.

Madde 25: Yönetim Kurulu, Denetleme ve Onur Kurulu üyelikleri fahri olup, dernekle ilgili hiçbir kuruluş ve tesisten maaş alamazlar.

Madde 26: Genel Kurulu takip eden yedi gün içinde Yönetim ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerin adı, soyadı, meslek ve adresleri dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine bildirilir.

KOLLAR, KOMİTELER

Madde 27: Yönetim Kurulu yazılı amaçlara erişebilmek için uygun göreceği bilimsel veya sosyal kollar, komiteler kurabilir.

Madde 28: Yönetim kJ?ulu kanunen tutulması ve onanması gerekli defterleri sağlamak, saklamak yanında bütün diğer tedbirleri denetçiler veya sayman üyenin teklifleri üzerine görüşüp, karara bağlayarak yürütmekle yükümlüdür.

Madde 29: Kurumun parası kamu ve özel bankalarda saklanır. Devlet teminatı olmayan tahvil veya benzeri gibi yerlere hiçbir sebeple para yatırılamaz.

Madde 30: Bankalardan para Yönetim Kurulu üyelerinden Başkan veya yetkili kıldığı üye ve Muhasib imzalarıyla çekilir.

Madde 31: Her türlü ödeme bir fatura, makbuz veya harcama kağıdı ile yapılır. Başkan veya muhasip aynı zamanda ödeme amiridir.

Madde 32: Derneğin gelirleri

A- Üyelerin vereceği aidatlar B- Bağışlar

C- Kurumlar, hükümet, özel, tüzel kişiler tarafından yapılan yardımlar D- Balo, yarışma, konser vs.'dcn temin edilen gelirler E- Derneğe bağışlanan malların satışından elde edilen gelirler F- Derneğin kurduğu kurumlardan elde edilen gelirler 2908 sayılı dernekler kanunun saptadığı yollardan ve dip koçanlı makbuzlar veya vezne makbuzları karşılığında temin edilir.

Madde 33: Olağanüstü sayılabilecek maddi veya manevi yardım ve bağışları olanlara Yönetim Kurulu şükran belgesi, bronz veya altın madalya veya isim verme gibi ödüller verebilir.

Madde 34: Bu tüzük. Genel Kurul tarafından ve 2/3 çoğunlukla değiştirilebilir.

Madde 35: Derneğin feshi: Genel Kurul derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerden en az 2/3'ünün toplantıya gelmiş olması şarttır. Bu sayıda üye toplanamamışsa Genel Kurul ikinci defa toplantıya çağrılır, gelen üye sayısı ne olursa olsun (kanundaki şartları sağlamak kaydıyle) hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile fesih kararı alabilir. Derneğin feshi halinde, bütün para, mal ve alacaklar Genel Kurul kararıyla başka bir bilimsel kurul, kuruluş veya müesseseye devredilir.

Fesih Kararı Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Madde 36: Derneğin kurucu üyeleri aşağıda adı, soyadı, adresi, ve uyruğu belirtilen kişilerdir.

Prof. Dr. Abdülmuttalip ÜNAL

Ahmet Rasim Sok. No:35/6 Çankaya/Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ARAT

Aziziye Mah. Refik Belendir Sok. No:l 1/18 Ankara

Op. Dr. Ender Hilmi KOCAOGLU

Akyüz Sok. His Apt. 3/13 K.F.sat/Ankara

Op. Dr. Erhan ERDEM

Bahçelievler 39. Sok. 37/1 Ankara

Op. Dr. Erol AKSAZ

Fakülteler Mah. Keskin Sok. 2/2 Ankara

Prof. Dr. Haldun GÜNER

Mutlu Köy 8.Sok. No:20 Ankara

Prof. Dr. Hikmet AKGÜL

Emek Mah. 59. Sok. No:44/4 Ankara

Op. Dr. Korkut AKOĞUZ

Mebusevleri Dögol Cad. 37/9 Ankara

Doç. Dr. Mehmet Cevat DİNÇTÜRK

Beykoz Sok. 13/5 K.Esat/Ankara

Op. Dr. Mehmet Veli SEZERDOGDU

Ataç Sok. 9/4 Yenişehir/Ankara

Doç. Dr. Mehmet Yaşar BEDÜK

Öncü Sitesi A Blok No:22 Karakusunlar/ANKARA

Op. Dr. Mustafa Turhan KOZBEK

Atatürk Bulv. 243 C-16 Ankara

Prof. Dr. Ragıp ÇAM

Adakale Sok. 21/3 Yenişehir/Ankara

Op. Dr. Recep ÇETİN

Yukarı Bahçelievler Mah. 32. Sok. No:6 Ankara

Doç. Dr. Salim DEMİRCİ

Ürgüp Sok. 14/6 K.Ören/Ankara

Op. Dr. Süha ÇAKMAKLI

Bahçelievler Mah. l.Cad. No:58/10 Ankara

Doç. Dr. Yavuz Yener SAĞLIK

Yücetepe Mah. 30/3 Çankaya/Ankara